Wybrane usługi z zakresu doradztwa podatkowego:

 • reprezentacja w procesie ewidencji podatkowej firmy, nadanie numeru podatkowego i numeru identyfikacji podatkowej,
 • kształtowanie polityki fiskalnej przedsiębiorstwa np. poprzez wybór formy prawnej lub skorzystanie z opcji podatkowych,
 • doradztwo i reprezentacja w przypadku kontroli skarbowej: rewizji dokumentacji przedsiębiorstwa, rewizji dokumentacji podatku od wynagrodzeń, rewizji dokumentacji podatku od towarów i usług (VAT),
 • udział w spotkaniach z urzędnikami urzędu skarbowego przeprowadzajacego rewizję, badanie i ocena raportu końcowego,
 • korespondencja z urzędem skarbowym i innymi organami administracji skarbowej i administracyjnej,
 • składanie odwołań od decyzji administracji skarbowej i pozwów do sądu.

Międzynarodowe prawo podatkowe:

 • Kwestie podatkowe dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego osób fizycznych i prawnych,
 • stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • działalność transgraniczna przedsiębiorstw, w szczególności aspekty prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych przy oddelegowaniu pracowników transgranicznych,
 • opodatkowanie międzynarodowego obrotu towarami i usługami, w szczególności problem cen transferowych i wymogów dokumentacyjnych.

Deklaracje podatkowe:

Deklaracje podatkowe wszelkiego rodzaju w celu wypełnienia obowiązków deklaracyjnych, w tym:

 • deklaracja podatkowa podatku dochodowego (podatek PIT),
 • roczna deklaracja podatku obrotowego (podatku od towarów i usług:VAT),
 • zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT),
 • deklaracja podatkowa- podatek od działalności gospodarczej,
 • odrębne i jednolite ustalenie podstaw opodatkowania,
 • podatek od zysków kapitałowych.

Roczne sprawozdania finansowe:

 • przygotowanie i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
 • bilans, bilans otwarcia, bilans międzyokresowy,
 • rachunek zysków i strat,
 • załącznik,
 • raport o stanie składu,
 • prowadzenie rachunku nadwyżki dochodów (księgi przychodów i rozchodów),
 • publikacje w elektronicznym dzienniku federalnym.

Rachunkowość finansowa:

 • prowadzenie bieżącej księgowości: księgowanie i ewidencjonowanie na podstawie złożonych dokumentów lub korzystanie z rozwiązań online,
 • elektroniczne składanie miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług (podatek VAT),
 • miesięczna informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów,
 • miesięczne raporty księgowe,
 • transakcje płatnicze,
 • zarządzanie roszczeniami i monitami,
 • księgowość płac:
 • listy płac,
 • rozliczanie wynagrodzeń budowlanych.