Pomagamy poszkodowanym w likwidacji szkody powstałej w skutek wypadku drogowego, niezależnie od tego, czy wypadek miał miejsce w Niemczech czy w Polsce. Już przy udzielaniu nam pełnomocnictwa do reprezentacji dokładnie sprawdzany jest zakres zlecenia, czy są spełnione przesłanki do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej sprawcy wypadku oraz rodzaje i wysokość odszkodowania związana z uszkodzeniem mienia i obrażeniami ciała.

W praktyce wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i likwidacja szkody powstałej w wyniku wypadku zwykle odbywa się bezpośrednio przez ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. W rezultacie większość spraw odszkodowawczych zwykle rozstrzyga się pozasądowo bez konieczności zwracania się o pomoc do sądu. Należy jednak zauważyć, że likwidacja szkód nie zawsze przebiega sprawnie. Szczególnie w przypadku wypadków drogowych w których dochodzi do obrażeń ciała, należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów, które najlepiej skonsultować z prawnikiem. Dlatego też usilnie zaleca się, aby każda osoba uczestnicząca w wypadku drogowym, we własnym interesie, jak najszybciej i bez zbędnych wahań zasięgnęła profesjonalnej porady prawnej, i to bez względu na rodzaj i zakres skutków wypadku.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, w szczególności polskim Klientom, że koszty poniesione przez poszkodowanego w związku ze zleceniem adwokatowi dochodzenia swoich roszczeń, w przeciwieństwie do polskiego prawa, bezwarunkowo podlegają zwrotowi jako roszczenia powypadkowe, a zatem są również pokrywane i zwracane przez ubezpieczalnie sprawcy wypadku.

Obrona w sprawach o wykroczenia i przestępstwa drogowe

Oprócz reprezentacji w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych kancelaria oferuje również obronę w postępowaniach karnych i wykroczeniowych z tytułu wykroczeń drogowych. Adwokat Duber zawsze osobiście zajmuje się obroną. Tutaj również obowiązuje zasada nieskładania wyjaśnień organom ścigania bez uprzedniego zapoznania się z aktami sprawy przez adwokata oraz wyczerpującego omówienia i obszernej konsultacji stanu faktycznego z Państwa zaufanym adwokatem. Do najczęstszych przestępstw popełnianych w ruchu drogowym należą: nieumyślne uszkodzenie ciała, prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, ucieczka z miejsca wypadku, sprowadzenie zagrożenia w ruchu drogowym, nieumyślne spowodowanie śmierci, prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Podstawą prawną karania wykroczeń drogowych jest przepis § 24 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVG). Obejmuje on wszystkie wykroczenia administracyjne przeciwko kodeksowi drogowemu (StVO), rozporządzeniu o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) i rozporządzeniu w sprawie prawa jazdy (FeV). Normy prawne dotyczące nałożenia zakazu prowadzenia pojazdów to § 25 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVG) i § 44 niemieckiego kodeksu karnego (StGB). Odebranie prawa jazdy reguluje § 69 kodeksu karnego (StGB).