Do form prawnych, które są doradzane i obsługiwane przez naszą kancelarię należą w szczególności:

 • firmy jednoosobowe, takie jak osoby wykonywujące wolne zawody oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek,
 • spółki osobowe: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa,
 • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka przedsiębiorcza (spółka mini), małe spółki akcyjne, zagraniczne spółki z o.o. oraz akcyjne, a także oddziały i stałe zakłady zagranicznych spółek kapitałowych.

Do najczęściej poruszanych zagadnień w prawie spółek osobowych należą:

 • szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej,
 • określenie przedmiotu i celu spółki,
 • prawa i obowiązki wspólników,
 • rodzaje, wysokość i wymagalność wkładów,
 • funkcjonowanie organów spółki,
 • zarządzanie, reprezentacja,
 • zgromadzenie wspólników,
 • stan majątku,
 • zmiany w strukturze wspólników, np. poprzez wypowiedzenie, śmierć, rezygnację lub wykluczenie wspólników,
 • odprawa,
 • rozwiązanie i likwidacja spółki.

W przypadku spółek kapitałowych należy szczególnie podkreślić znaczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest mianowicie zdecydowanie najbardziej powszechną formą prawną obsługiwaną przez naszą kancelarię. Jako przykłady zagadnień najczęściej poruszanych można wymienić:

 • proces zakładania spółki, sporządzenie statutu i umowy spółki,
 • zarządzanie i reprezentacja: stosunki i uprawnienia reprezentacyjne, umowa o pracę i uposażenie dla członków zarządu,
 • zgromadzenia wspólników i ich uchwały,
 • czynności związane z kapitałem spółki: podwyższenie i obniżenie kapitału,
 • przeniesienie, zbycie i umorzenie udziałów w spółce,
 • spółka przedsiębiorcza (z ograniczoną odpowiedzialnością) jako szczególna forma spółki z o.o. i możliwość założenia jej w uproszczonej procedurze zgodnie ze wzorami protokołów,
 • umowy pomiędzy spółką a udziałowcami,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa na drodze zbycia udziałów spółki,
 • odpowiedzialność członków zarządu,
 • odpowiedzialność wspólników,
 • rozwiązanie i likwidacja spółki.