Prawo umów budowlanych jest zasadniczo prawem umów o dzieło. Inwestor zawiera umowy z jednej strony z architektami i inżynierami, a z drugiej z poszczególnymi rzemieślnikami budowlanymi. Umowa z generalnym wykonawcą odgrywa ważną rolę, zwłaszcza przy większych projektach budowlanych, przy których generalny wykonawca zdany jest często na współpracę z podwykonawcami. Umowa z generalnym wykonawcą obejmuje więc także umowy o roboty budowlane z poszczególnymi podwykonawcami.

Doradzając naszym Klientom zwracamy szczególną uwagę na następujące kwestie:

 • sporządzenie draftu lub opiniowanie umowy o prace budowlane, w tym:
  • treść umowy: dokładny zapis przedmiotu umowy i uzgodnionych prac budowlanych, pozwolenie na budowę, wyznaczenie terenu budowy,
  • dokładne rozgraniczenie usług w relacji zleceniodawca-zleceniobiorca oraz zleceniodawca i pozostali zleceniobiorcy,
  • wynagrodzenie (cena jednostkowa/ryczałt),
  • terminy, harmonogram budowy,
  • kara umowna,
  • kaucje i świadczenia zabezpieczające do momentu odbioru prac i po odbiorze,
  • korzystanie z podwykonawców,
  • ubezpieczenia,
 • przy sporządzaniu draftu lub sprawdzaniu umowy z podwykonawcą należy w szczególności zwrócić uwagę na:
  • ogólne warunki umowy na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego lub regulaminu przyznawania i kontraktowania robót budowlanych (VOB),
  • aneksy do umowy,
  • terminy realizacji,
  • kary umowne,
  • stawki godzinowe,
  • terminy płatności,
  • specyfikę umowy o generalne wykonawstwo:
  • zmianę terminu budowy,
  • opinie arbitrażowe,
  • klauzule arbitrażowe,
  • protokoły ze spotkań negocjacyjnych i ofertę kontraktu,
  • protokół odbioru,
  • gwarancje.

Prawo inwestorskie/ deweloperskie:

 • przygotowanie i negocjowanie umowy deweloperskiej:
 • regulamin maklerski i deweloperski,
 • zabezpieczenie wstępnych świadczeń nabywcy,
 • rzetelność osobista dewelopera,
 • ogólne warunki umowy,
 • przeniesienie własności, odbiór,
 • termin realizacji,
 • finansowanie ceny zakupu,
 • Harmonogram płatności.