Międzynarodowe prawo gospodarcze jest pojęciem bardzo szerokim i dzieli się na trzy główne dziedziny:

 • krajowe i europejskie prawo handlu zagranicznego,
 • publiczne międzynarodowe prawo gospodarcze,
 • międzynarodowe prawo prywatne.

Krajowe i europejskie prawo handlu zagranicznego

Niemieckie prawo handlu zagranicznego reguluje Ustawa o Handlu Zagranicznym oraz Rozporządzenie o Handlu Zagranicznym. Stosowanie tych przepisów jest w dużej mierze monitorowane przez Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA). Prawo handlu zagranicznego UE jest zakotwiczone w art. 206 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jest poparte licznymi uregulowaniami unijnymi dotyczącymi poszczególnych sektorów.

Publiczne międzynarodowe prawo gospodarcze

Międzynarodowe prawo gospodarcze zawiera różne rodzaje traktatów, które można podzielić na umowy dwustronne i wielostronne w zależności od liczby zaangażowanych państw.

Międzynarodowe prawo prywatne

O ile dotychczas zaprezentowane dziedziny dotyczyły relacji między państwami, o tyle międzynarodowe prawo prywatne jest rodzajem prawa prywatnego, które reguluje relacje między przedsiębiorstwami, które w swojej działalności przekraczają granice państwowe. W skład międzynarodowego prawa prywatnego wchodzi także międzynarodowe prawo procesowe.

Międzynarodowe prawo prywatne zajmuje się udzielaniem odpowiedzi na pytanie o to jakie prawo ma zastosowanie w sprawach o charakterze międzynarodowym. Głównie składają się na to następujące zagadnienia:

 • dowolność w wyborze prawa i zapis na sąd polubowny,
 • forma i treść wyboru prawa w prawie umów oraz innych dziedzinach prawa, takich jak prawo deliktowe,
 • ograniczenia skutku wyboru prawa wynikające z niemieckich (polskich lub innych zagranicznych) norm bezwzględnie obowiązujących na arenie międzynarodowej,
 • ograniczenia skutków wyboru prawa przez przepisy ochronne konsumentów i w prawie pracy, w szczególności klauzula porządku publicznego: zastrzeżenie na rzecz krajowego porządku publicznego.

Nie należy mylić międzynarodowego prawa prywatnego z jednolitym prawem międzynarodowym, które jest bezpośrednio obowiązującym prawem materialnym w państwach będących stroną danej umowy międzynarodowej. Przykładowo można tutaj wymienić następujące regulacje prawne:

 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods),
 • Konwencji o umowach międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
 • Prawo wekslowe i czekowe,
 • faktoring (Konwencja Ottawska),
 • Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu, ang. International Commercial Terms),
 • Zasady UNIDROIT (ujednolicone zwyczaje i zasady w handlu międzynarodowym),
 • Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL).

W kontekście zastępstwa procesowego z zakresu międzynarodowego prawa cywilnego procesowego kancelaria zajmuje się m.in. następującymi obszarami działalności:

 • międzynarodowa właściwość sądów i umowy dotyczące międzynarodowej właściwości sądów,
 • arbitraż międzynarodowy, umowy arbitrażowe (jurysdykcja, procedura i prawo właściwe mogą być w dużej mierze dowolnie wybrane w prawie arbitrażowym),
 • uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych.