Rodzaje umów prawa transportowego uregulowane w niemieckim kodeksie handlowym to umowa frachtowa, umowa spedycji i umowa składu. W przypadku transportu towarów drogą lądową, wodną śródlądową lub samolotem obowiązują zawsze ogólne przepisy dotyczące przewozu ładunków. Regulacje prawne prawa przewozowego w niemieckim kodeksie handlowym mają zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym i lotniczym. Jedynym wyjątkiem jest transport morski. Należy jednak zauważyć, że przepisy konwencji międzynarodowych są obligatoryjne dla przewozów do i z zagranicy, co powoduje, że praktyczne znaczenie narodowych niemieckich przepisów frachtowych w przypadku transportu międzynarodowego jest raczej niewielkie. Ponadto w międzynarodowym obrocie prawnym regulacje prawne dla różnych rodzajów transportu nie są ujednolicone. Z tego powodu każdy rodzaj transportu ma swoje własne prawo przewozowe, które jest uregulowane w kilku umowach międzynarodowych.

W przypadku międzynarodowego transportu drogowego obowiązują postanowienia Konwencji o umowach międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Ze względu na jego ratyfikację przez niemieckiego ustawodawcę CMR jest bezpośrednio obowiązującym prawem krajowym. Konwencję stosuje się zawsze w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru i miejsce przeznaczone do dostawy znajdują się w dwóch różnych państwach, z których przynajmniej jedno jest stroną Konwencji.

W przypadku innych rodzajów transportu regularnie stosuje się następujące konwencje: konwencję warszawską (WA) lub konwencję montrealską (MT) w przypadku międzynarodowego transportu lotniczego, konwencję budapeszteńską (CMNI) w przypadku międzynarodowego przewozu towarów na śródlądowych drogach wodnych, w przypadku międzynarodowego przewozu towarów koleją: konwencję o międzynarodowym transporcie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem do transportu towarowego (CIM) oraz umowę o międzynarodowym kolejowym transporcie towarowym (SMGS).

Należy zauważyć, że w codziennej praktyce w przypadku złożonych łańcuchów transportowych, tj. gdy ładunek jest kilkakrotnie przeładowywany z jednego środka transportu na drugi w ramach jednolitej umowy frachtowej, stosuje się postanowienia tzw. umowy multimodalnej.

W praktyce, oprócz przepisów ustawowych, do umów spedycyjnych i frachtowych stosuje się w Niemczech również Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne (ADSp).