Poza obroną karną w sformalizowanych postępowaniach karnych i karno-skarbowych, działalność kancelarii obejmuje również unikanie ryzyk karnoprawnych w ramach tzw. obrony prewencyjnej. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Chodzi o zachowanie legalności prowadzonej działalności poprzez monitorowanie przestrzegania różnych przepisów prawa na tle podziału odpowiedzialności w strukturze korporacyjnej.

Celem poradnictwa prewencyjnego z zakresu prawa karnego, zwanego także z języka angielskiego corporate compliance, jest wypracowanie skutecznych mechanizmów samoregulacji i ich skuteczne wdrożenie w strukturach korporacyjnych przedsiębiorstwa.